MÜLKİYET YASASI (GAYRİMENKUL HUKUKU)

Gayrimenkul hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçası olan eşya hukuku içindedir. Toplumun her kesimi için önemli olan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukukun konusunu taşınmaz mülkler oluşturur. Gayrimenkul üzerinde olan hukuksal anlaşmazlıkların düzeltilmesini amaçlamaktadır.

Kapsadığı Konular

  • İstihkak Davaları
  • Kamulaştırma Davaları
  • Tapu ve Tescil Davaları
  • Kira Bedeli Tespiti ve Tescil Davaları

İstihkak Davaları

İstihkak davası, taşınır veya taşınmaz fark etmeksizin, tartışmalı olan bir malın kime ait olduğunun ispatı için açılan davadır. Borçlunun malları haczedilirken, aslında üçüncü kişiye ait olan mallar da haczedilmiş olabilir. Yani haciz sırasında borçluya ait olup olmadığı belli olmayan mallar ile karşılaşılabilir. Bu mallara istihkak iddia edilen mallar denir. İstihkak iddia edilen bu malların hacizden kurtarılabilmesi için açılacak dava istihkak davasıdır.  Haciz esnasında istihkak iddiasında bulunulduğu halde, bu mallar da haczedilir. Bahsedilen mallar için açılacak istihkak davası üçüncü kişi lehine sonuçlanırsa o mal üzerindeki haciz kalkar. İstihkak davası malı haczetmiş alacaklı lehine sonuçlanırsa eğer mal borçlunun sayılır ve üzerinde haciz işlemi devam eden malın satılması talep edilebilir.

Kamulaştırma Davası

Sahibi bulunan bir taşınmazın, devlet tarafından satın alınmasına kamulaştırma davası nedir. Yetkili olan idare gerekli gördüğü yerleri kamulaştırabilir. Bu davalarda mülk sahibinin de hakları bulunur.

Kamulaştırma Türleri

  • Acele kamulaştırma
  • Kısmı Kamulaştırma
  • Trampa yolu ile kamulaştırma

Tapu iptali ve tescil davası

Tapu iptali ve tescil davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne açılan ve tapu kaydında gerçek dışı bilgilerin bulunduğu durumlarda başvurulan bir davadır.  Bu dava sonucunda kayıtlar, hak sahibi kişinin yararına düzeltilir.  Burada zaman kaybı ve hak kayıpları yaşamamak için davayı doğru mahkemeye açtığınızdan emin olmalısınız. Tapu iptali ve tescil davalarında görevli ve yetkili mahkemeyi doğru belirlemek hak kaybı yaşamamanız açısından ilk dikkat etmeniz gereken konulardan biridir. Bu yüzden hem görevli mahkemeyi hem de yetkili mahkemeyi doğru belirlemek tapu iptali ve tescil davaları açısından ilk üzerinde durulması gereken konulardan biridir.

  Göreve ilişkin kanun maddeleri

  • Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (HMK 2/1)
  • Yine HMK’nın 12nci maddesi “Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki” başlığı ile tapu iptali ve tescili davalarında yetkili mahkemenin taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olduğunu düzenlenmiştir. Örneğin; İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir taşınmaz için açılacak tapu iptali ve tescil davasında yetkili ve görevli mahkeme Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

 Yetkiye ilişkin kanun maddeleri

  • Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. (HMK 12/1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir